Publications

You can also find my articles on my Google Scholar profile.

2022

Target-free Text-guided Image Manipulation

Wan-Cyuan Fan, Cheng-Fu Yang, Qiao-An Yang, Yu-Chiang Frank Wang

Accepted to AAAI 2023

Paraphrasing is all you need for Novel Object Captioning

Cheng-Fu Yang, Yao-Hung Hubert Tsai, Wan-Cyuan Fan, Yu-Chiang Frank Wang, Louis-Philippe Morency, Ruslan Salakhutdinov

Accepted to NeurIPS 2022 paper

Scene Graph Expansion for Semantics-Guided Image Completion

Qiao-An Yang, Cheng-Fu Yang, Wan-Cyuan Fan, Cheng-Yo Tan, Meng-Lin Wu, Yu-Chiang Frank Wang

Accepted to CVPR 2022 paper

Cross-Modal Mutual Learning for Audio-Visual Speech Recognition and Manipulation

Chih-Chun Yang, Cheng-Fu Yang, Wan-Cyuan Fan and Yu-Chiang Frank Wang

Accepted to AAAI 2022 paper

2021

LayoutTransformer: Scene Layout Generation with Conceptual and Spatial Diversity

Cheng-Fu Yang*, Wan-Cyuan Fan*, Fu-En Yang and Yu-Chiang Frank Wang.

Accepted to CVPR 2021 paper

Multi-modal User Intent Classification Under the Scenario of Smart Factory

Yu-Ching Chiu, Bo-Hao Chang, Tzu-Yu Chen, Cheng-Fu Yang, Nanyi Bi, Richard Tzong-Han Tsai, Hung-yi Lee, Jane Yungjen Hsu.

Accepted AAAI 2021 Student Abstract paper